środa, 27 maja 2020

Numer oferty:

77160

Lokalizacja:

Mazowieckie\ Warszawa\ Wilanów

Powierzchnia:

20000 m2

Cena:

15 000 000,00 PLN

Cena za 1 m2:

750,00 PLN

Przeznaczenie:

budownictwo jednorodzinne

Gaz:

jest

Opis:

Działka budowlana w Wilanowie - Zawady o powierzchni ponad 2 ha, usytuowaną u zbiegu 3 ulic gminnych. Działka jest w kształcie ładnego trapezu i z każdej strony posiada bezpośredni dostęp z asfaltowej ulicy publicznej. Na terenie jest uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego MU-3, który daje możliwość budowy mieszkaniowej i usługowej. Plan dopuszcza zabudowę wolno stojącą 1 lub 2 lokalową oraz bliźniaczą i podział działek Działka ze względu na usytuowanie i kształt jest idealna do zabudowy przez dewelopera lub pod budowę sklepów i usług. Działka ma uregulowany stan prawny, założoną KW i nie jest niczym obciążona. Do działki doprowadzone są: prąd, wodociąg i gaz., a w bliskim sąsiedztwie jest przedszkole, galeria handlowa i korty golfowe. Tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej niskiej intensywności "MU 3" 5. 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności i zabudowy usługowej oznaczone są na rysunku planu symbolem "MU 3". Dla terenów tych obowiązują zasady zagospodarowania opisane w ustępach 2-27. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 1) ustala się jako przeznaczenie podstawowe zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą, jedno lub dwulokalową i zabudowy bliźniaczą, jednolokalową. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się zabudowę usługową, o funkcjach lokalnych, nieuciąSliwą. Dopuszcza się łączenie funkcji mieszkalnej z usługową. 2) Jako przeznaczenie dopuszczalne moSe być realizowana: a) zabudowa wielorodzinna na działkach nr ew. 3 i 6 w obrębie 1-06-11 zabudowa wielorodzinna o wysokości do 12m. Obowiązuje warunek odprowadzenia ścieków do układu kanalizacji miejskiej i zachowania minimum 70% powierzchni terenu inwestycji jako biologicznie czynnej; b) zabudowa wielorodzinna w obszarze połoSonym na południe od ulicy Prętowej, budowa budynków wielorodzinnych komunalnych do 8 mieszkań w jednym budynku, o wysokości do 12m, o długości frontu nie przekraczającej 12m i współczynniku intensywności zabudowy do 0,5. Obowiązuje warunek odprowadzenia ścieków do układu kanalizacji miejskiej i zachowania minimum 40% powierzchni terenu inwestycji jako biologicznie czynnej; c) w obszarze połoSonym pomiędzy ulicą Glebową, ulicą Sytą, trasą Na Zaporze oraz linią elektroenergetyczną 400kV wraz z zasięgiem jej potencjalnego oddziaływania dopuszcza się realizację usług technicznych według ustaleń 9. 3. Ustala się, Se powierzchnia nowo wydzielanej działki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie moSe być mniejsza niS: - dla zabudowy wolno stojącej jedno lub dwu lokalowej -1.200m2 (bez prawa wtórnego podziału działki), - dla zabudowy bliźniaczej jednolokalowej - 1.600m2 tj. po 800m2 na segment (bez prawa wtórnego podziału działki). 4. Powierzchnia działki juS istniejącej, nie zabudowanej, dla rodzajów zabudowy wymienionych powySej nie moSe być mniejsza niS 800m2 , pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów obowiązujących dla terenów MU3, oraz bez prawa wtórnego podziału działki. Na działkach zabudowanych nienormatywnych istnieje moSliwość przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego. Rozbudowa budynku jest moSliwa pod warunkiem zachowania wymaganego w punkcie 5 procentu powierzchni biologicznie czynnej na działce. 5. Ustala się, Se na w/w terenach, na kaSdej działce lub terenie inwestycji powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie moSe być mniejsza niS 70% w terenie chronionego krajobrazu i 60% w terenach pozostałych. Ponadto, powierzchnia zabudowana działki mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, niezaleSnie od jej powierzchni, nie moSe być większa niS 600m2 , z wyłączeniem usług oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej, sportu i rekreacji. 6. Nieprzekraczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej wynosi 12m tj. 3 kondygnacje: parter, piętro i poddasze. Dopuszcza się przekroczenie tej wysokości w przypadku realizacji przebudowy dachu z płaskiego na spadzisty na istniejącym budynku, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ust. 8. 7. Projekty budowlane budynków (posadowienie, podpiwniczenie, konstrukcję nośną) naleSy opracowywać z uwzględnieniem zagroSenia powodziowego. Zaleca się, by ze względu na zróSnicowane warunki geologiczne obszaru, projektowanie budynków zostało poprzedzone wykonaniem odpowiednich badań gruntowo - wodnych. 8. Dopuszcza się wyłącznie dachy spadziste kalenicowe, o minimalnym kącie nachylenia połaci 40o , pokryte dachówką ceramiczną, bitumiczną lub blacho-dachówką w tonacji czerwieni lub brązu oraz blachą miedzianą lub ocynkowaną. Kolor elewacji budynku powinien być biały, lub w jasnych barwach pastelowych. 9. GaraSe winny być realizowane w bryle budynku mieszkalnego lub usługowego. Na działkach o powierzchni powySej 2000m2 garaSe mogą być realizowane jako budynki odrębne, jednokondygnacyjne, z wymogiem dostosowania ich architektury i pokrycia dachu do budynku mieszkalnego. Wymagane jest zapewnienie miejsc postojowych lub garaSowych na własnej działce lub terenie inwestycji w ilości 1 miejsce na jedno mieszkanie, lecz nie mniej jednak niS jedno miejsce na 60m2 powierzchni uSytkowej mieszkania. 10. Nie dopuszcza się na działkach mieszkalnych realizacji Sadnych odrębnych budynków gospodarczych. 11. Na obszarach MU-3 zawartych w północnej części obszaru planu pomiędzy bocznicą kolejową EC Siekierki, projektowaną ulicą Czerniakowską-Bis, granicą terenów MU2 i zachodnią granicą planu wprowadza się obowiązek nasadzania na działkach zieleni izolacyjnej - Sywopłotów i szpalerów drzew. 12. Dopuszcza się na działkach zabudowy mieszkaniowej realizację jako towarzyszących, obiektów obsługi mieszkańców: handlu detalicznego, gastronomii, usług bytowych, sportu i rekreacji, pod warunkiem, iS nie będą to obiekty mogące pogorszyć stan środowiska naturalnego w stosunku do terenów działek przylegających, a ich charakter nie będzie odbiegał od charakteru otaczającej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Na terenach ich realizacji obowiązuje zachowanie minimum 30% powierzchni działki jako biologicznie czynnej oraz wymóg realizacji na własnej działce miejsc parkingowych w ilości odpowiedniej do funkcji obiektu. Nieprzekraczalna wysokość zabudowy budynków usługowych wynosi 9.0m. 13. W obszarze terenów MU3 mogą być realizowane obiekty usługowe wymienione wySej a ponadto usługi oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej, sportu i rekreacji na wydzielonych działkach o powierzchniach odpowiednich do ich funkcji. Na terenach ich realizacji obowiązuje zachowanie minimum 30% powierzchni działki jako biologicznie czynnej oraz wymóg realizacji na własnej działce miejsc parkingowych w ilości odpowiedniej do funkcji obiektu. Nieprzekraczalna wysokość zabudowy wynosi 12.0m. Dopuszcza się przekroczenie tej wysokości w przypadku realizacji obiektu kultu religijnego. 14. W obszarze terenów MU3 dopuszcza się w siedliskach istniejących gospodarstw rolniczych: 1) budowę, przebudowę lub rozbudowę istniejących budynków mieszkalnych wg ustaleń zawartych w niniejszym paragrafie z wyłączeniem części ust. 5., tj. ustaleń dotyczących wymogu zachowania na terenach połoSonych poza Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu 60% powierzchni działki jako biologicznie czynnej. 2) przebudowę rozbudowę i budowę budynków gospodarczych, składowych i innych, związanych z działalnością rolniczą lub gospodarczą prowadzoną na terenie działki, pod następującymi warunkami: a) budynki i działalność z nimi związana nie mogą być uciąSliwe lub szkodliwe dla mieszkańców terenów otaczających. b) wzdłuS jej granic działki zrealizowany zostanie pas wysokiej zieleni, tak aby nie degradowała ona widokowo terenu zabudowy mieszkalnej. W planach zagospodarowania działek wymagane jest uwzględnienie moSliwości realizacji tej zieleni wzdłuS ogrodzenia. c) maksymalna wysokość nowo realizowanych budynków gospodarczych nie przekroczy wysokości 5m do gzymsu i 10m do kalenicy. 15. Ustala się, Se nieprzekraczalne odległości linii zabudowy od ustalonych linii rozgraniczających ulic KUG wynoszą 10m, od ulic KUZ, KUL i KUD - 5 m, od naturalnej linii brzegowej rzeki Wilanówki - minimum 20m. 16. Ustala się następujące zasady realizacji ogrodzeń: 1) ogrodzenie działki naleSy lokalizować w projektowanych liniach rozgraniczających ulicy, dopuszcza się wycofanie bramy w głąb działki o 1m. Wysokość ogrodzenia nie moSe przekraczać wysokości 2,2m, cokół nie moSe być wySszy niS 0.6m, 2) minimum 50% ogrodzenia musi być aSurowe. Na terenach połoSonych między ulica Sytą i rzeką Wilanówką minimum 80% ogrodzeń wewnętrznych działek musi być aSurowe, bez podmurówki lub na podmurówce o wysokości do 0.3m, z przepustami umoSliwiającymi migracje drobnej fauny. Ogrodzenie powinno być zharmonizowane z budynkiem i otoczeniem. Nie dopuszcza się stosowania elementów niebezpiecznych typu drut kolczasty, szkło, ostre wykończenia itp. 17. Ustala się zakaz instalowania reklam w liniach rozgraniczających ulic. Dopuszcza się instalowanie plansz reklamowych jedynie na terenie posesji bądź na elewacjach budynków, przy czym powierzchnia ich nie moSe przekraczać 2,5m2 . 18. Na terenach obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska: 1) zakaz lokalizacji obiektów o funkcji produkcyjnej oraz zakaz lokalizacji innych obiektów (w tym usługowych) mogących powodować stałe bądź okresowe uciąSliwości dla podstawowych funkcji terenu, 2) dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą: - od dróg 55 dB w ciągu dnia i 45 dB w ciągu nocy, - od innych źródeł 45 dB w ciągu dnia i 40 dB w ciągu nocy. 3) zawarte w obszarach MU-3 tereny posiadające klasyfikację terenów leśnych, oznaczone na rysunku planu symbolem "Ls", podlegają ochronie wg przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 4) na terenach MU3, połoSonych w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego wg 2 ust. 1 pkt 2). 19. W zasięgach potencjalnego oddziaływania tras komunikacyjnych obowiązują ustalenia zawarte w 21; zasięgi te wynoszą: 1) od ulic oznaczonych symbolem KUL- 30m od osi ulicy, 2) od ulic oznaczonych symbolem KUZ: Bruzdowej (odcinek między ul. Metryczną i Prętową), Metrycznej, Sytej (odcinek pomiędzy Vogla i Metryczną) Prętowej, Vogla - 50m od osi ulicy, 3) od ulic oznaczonych symbolem KUG, Czerniakowskiej Bis i Na Zaporze - 90m od osi, 4) od Południowej Obwodnicy Warszawy, oznaczonej symbolem 1 KA i jej węzła z ul. Czerniakowską Bis - 165m od osi trasy i osi dojazdów do węzła. 20. Docelowo dopuszcza się jedynie zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego. Do czasu zaopatrzenia terenu w wodę z WUC - Wodociągów Układu Centralnego lub innego miejskiego, nie oligoceńskiego ujęcia wody, dopuszcza się stosowanie rozwiązań lokalnych, z zastrzeSeniem, Se realizacja inwestycji będzie uwarunkowana, na etapie ustalenia warunków zabudowy, uzyskaniem przez inwestora właściwych uzgodnień dotyczących zapewnienia dostawy wody. 21. Docelowo dopuszcza się jedynie odprowadzenie ścieków do układu kanalizacji ogólnomiejskiej. Do czasu jej realizacji, dopuszcza się dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz obiektów usługowych których dobowy pobór wody i ilość odprowadzanych ścieków nie przekracza 10m3 /dobę stosowanie rozwiązań lokalnych - szczelnych zbiorników bezodpływowych, z których ścieki będą wywoSone do punktu zlewnego na terenie oczyszczalni ścieków. 22. Ustala się zaopatrzenie terenu w ciepło w oparciu o rozwiązania indywidualne z wykorzystaniem energii elektrycznej, gazu, lekkich olejów opałowych i innych nie konwencjonalnych źródeł energii. Obowiązuje zakaz stosowania w budynkach urządzeń do ogrzewania opalanych paliwami stałymi. 23. Realizacja obiektów infrastruktury potrzebnych dla obsługi realizowanych inwestycji, wymagających wydzielonej działki jak stacje trafo, przepompownie, zbiorniki retencyjne itp., nie wymaga zmiany planu. 24. W planach zagospodarowania terenów naleSy zapewnić moSliwość realizacji selektywnej zbiórki odpadów. 25. W strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia, wynoszącej po 8 m od jego osi nie dopuszcza się wznoszenia jakiejkolwiek zabudowy, urządzania składowisk ani sadzenia drzew, co powinno być uwzględnione przy projektowaniu i realizacji zabudowy na terenie. Do strefy winien być zapewniony dostęp dla operatora sieci. 26. Wszelka działalność realizacyjna w obszarze potencjalnego oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV, obejmującym tereny w odległości 19m od jej osi wymaga uzgodnienia z zarządcą linii. 27. WzdłuS ulicy Wał Zawadowski - Włóki, na odcinku od odejścia projektowanej ulicy Czerniakowskiej Bis do projektowanej autostrady, linia zabudowy nie moSe być bliSsza niS 50m od podstawy wału wiślanego. Na terenie zawartym pomiędzy linią zabudowy i ulicą Wał Zawadowski nie dopuszcza się kopania studni, sadzawek dołów itp. ----------------------------------------- Posiadamy także oferty z rynku pierwotnego, działamy wtedy jak biuro sprzedaży współpracujących Deweloperów. Nie pobieramy prowizji. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z naszymi agentami. (numery telefonów znajdziesz na naszej stronie w dziale "pracownicy"). Oferujemy profesjonalną i pełną obsługę w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz z zakresu pośrednictwa kredytowego. Pracujemy dla Państwa od 1996r. Zamieszczone ogłoszenie ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje dotyczące oferowanych nieruchomości były możliwie dokładne i aktualne. Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Agent prowadzący: 

Citymark Agencja Nieruchomości

Telefon kontakowy: 

501742465

Numer licencji: 

7308
 
* Zamieszczone na naszych stronach oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje dotyczące oferowanych nieruchomości były możliwie dokładne i aktualne. Ze względu jednak na to, iż informacje te pochodzą od osób trzecich i część z nich nie zawsze daje się zweryfikować, Citymark Nieruchomości Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i aktualność.

Rodzaj:

Prowizja:

%

Cena:

PLN

Podatek od czynności cywilnoprawnych:

300 000,00

Taksa notarialna:

10 000,00

VAT od taksy notarialnej i innych opłat:

2 300,00

Prowizja agencji:

0,00

VAT od prowizji:

0,00

Opłata sądowa:

0,00

Wpis do księgi wieczystej:

0,00

Wpisy aktu:

6 PLN za stronę

Suma opłat dodatkowych:

312 300,00

Suma:

15 312 300,00

Napisz do nas:
citymark@citymark.pl

Citymark Nieruchomości. 01-044 Warszawa, ul. Spokojna 7 lok. 10, tel. 22 834 80 38